Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Ustawodawca w 2019 r. rozpoczął gruntowną reformę procedury cywilnej. Już po krótkim czasie obowiązywania nowej procedury ujawnione zostały istotne problemy dotyczące praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów. W dniu 9.03.2023 r. uchwalił tzw. zmiany naprawcze w KPC. Mimo rozległości zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9.03.2023 r., już w dniu 7.07.2023 r. Sejm uchwalił kolejną zmianę KPC. Zmiana ta była konieczna z uwagi na wygaśnięcie w dniu 1.07.2024 r. przepisów regulujących postępowanie cywilne w czasie pandemii. Ustawa z dnia 7.07.2023 r. zmieniła składy orzekające w drugiej instancji oraz regulacje w zakresie kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Jednak najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą zaczną obowiązywać w roku 2024. Ustawa wprowadza na stałe do KPC rozprawy zdalne znacznie modyfikując dotychczasowy sposób ich prowadzenia oraz reguluje nowe zasady dotyczące doręczeń elektronicznych pism sądowych przez Portal Informacyjny. Regulacje te zaczną obowiązywać od dnia 14.03.2024 r.

Program szkolenia:

 1. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 2. Zmiana zakresu pełnomocnictwa procesowego i wykazania umocowania.
 3. Nowa forma pism procesowych (art. 1281 KPC).
 4. Nowy etap postępowania – postępowanie przygotowawcze.
 5. Sposoby doręczeń dokonywanych przez sądy podmiotom wpisanym do KRS i CEiDG.
 6. Procedura doręczenia osobom fizycznym przez komornika na zlecenie powoda.
 7. Sposoby doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym w postaci elektronicznej przez Portal Informacyjny.
 8. Rozprawy zdalne według nowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7.07.2023 r.
 9. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym – warunki formalne.
 10. Dopuszczalność powództwa wzajemnego i zarzutu potrącenia.
 11. Prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych.
 12. Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.
 13. Dowody z dokumentów złożonych do akt, z kserokopii i z wydruków komputerowych.
 14. Zeznania świadków online.
 15. Zeznania świadków na piśmie.
 16. Dowód  z opinii biegłego.
 17. Zasady wydawania postanowień i wyroków.
 18. Zasady skutecznego złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
 19. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń i sposobu ich doręczenia stronie.
 20. Wniesienie apelacji od wyroku i od postanowienia w postępowaniu nieprocesowym.
 21. Skład Sądu odwoławczego.
 22. Wyrok sądu odwoławczego i jego skutki.
 23. Nowy katalog zażaleń „pionowych” i „poziomych”.
 24. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu zażaleniowym.
 25. Uzasadnianie postanowień w postępowaniu zażaleniowym.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Grzegorz Karaś

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Pełnomocnik Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi szkolenia, wykłady i webinaria zarówno ogólnopolskie, jak i okręgowe dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 4 czerwca 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Szkolenie online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 27 maja 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

KPC 2024 – nowa procedura cywilna po zmianach. Nowe zasady doręczeń. Nowy model rozprawy zdalnej. Nowe reguły postępowania dowodowego. Nowe zasady postępowań odwoławczych

Miejsce i data:

Szkolenie online, 04 czerwca 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.