Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

I. Zasada jawności w prawie międzynarodowym i w krajach europejskich.

II. Konstytucyjne prawo do informacji publicznej.

III. Zasady i zakres dostępu do informacji publicznej.

 1. Pojęcie i zakres informacji publicznej:
 • definicja legalna – ignotum per ignotum,
 • pojęcie „informacja prosta” a „informacja przetworzona”,
 • przykładowe informacje publiczne – interpretacja art. 6 udip,
 • przedmiot informacji publicznej,
 • interpretacje pojęcia ustawowego na przykładzie orzecznictwa.
 1. Podmioty uprawnione do realizacji prawa dostępu do informacji publicznej,
 2. przesłanki realizacji prawa dostępu do informacji publicznej:
 • pojęcie sprawy publicznej,
 • brak wymogu posiadania interesu prawnego i faktycznego,
 • podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

IV. Ustawowe ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

 1. Ochrona informacji niejawnych.
 2. Ochrona prywatności.
 3. Ochrona danych osobowych.
 4. Tajemnica przedsiębiorcy.
 5. Ochrona ważnego interesu gospodarczego.
 6. Tajemnica skarbowa.
 7. Tajemnica adwokacka, radcowska.
 8. Tajemnica akt stanu cywilnego.
 9. Wyłączenia udostępniania ze względu na odrębne procedury dostępu do informacji sprawach publicznych – tajemnica akt administracyjnych i sądowych.
 10. Specyfika akt dotyczących władzy publicznej lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne.
 11. Informacja publiczna a informacja sektora publicznego.

V. Tryby dostępu do informacji publicznej.

 1. Dostęp do informacji publicznej poprzez stronę podmiotową BIP.
 2. Udostępnianie informacji na wniosek:
 • forma wniosku,
 • właściwość organów w sprawach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,
 • zakres informacji objętej żądaniem: informacje proste, informacje przetworzone,
 • informacje przekształcone,
 • terminy załatwiania wniosku,
 • problematyka kosztów dodatkowych.

VI. Prawne formy działania podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

 1. Zawiadomienia jako czynności materialno-techniczne:
 • o braku cechy „publiczności” żądanej informacji,
 • o niestosowaniu trybu określonego w ustawie z 6 września 2001 r.,
 • o nieposiadaniu żądanej informacji publicznej.
 1. Decyzje administracyjne:
 • decyzja umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej,
 • decyzja odmawiająca udostępniania informacji publicznej.
 1. Postępowanie poprzedzające wydanie decyzji w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
 2. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Elementy decyzji administracyjnej
 4. Uzasadnienie decyzji.
 5. Środki zaskarżenia i pouczenia o nich.

VII. Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej.

 1. Przesłanki udostępnienia informacji publicznej przetworzonej.
 2. Pojęcie „interes publiczny” w orzecznictwie.
 3. Wezwanie do wykazania istnienia ustawowych przesłanek.
 4. Wymogi formalne wniosku.
 5. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, umorzenie postępowania a odmowa udostępnienia informacji publicznej przetworzonej.

VIII. Sądowa kontrola realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Radca prawny, doktor prawa, profesor uczelni Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 80 publikacji naukowych (w tym 12 dotyczących dostępu do informacji publicznej). Tylko w latach 2010-2023 przeprowadziła ponad 550 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym m.in. organów centralnych (np. Państwowej Agencji Atomistyki), dla urzędów wojewódzkich, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, starostw powiatowych, urzędów gmin i miast oraz pracowników licznych urzędów pracy. Od 2020 r. przeprowadziła ponad 100 szkoleń on-line. Z zakresu skarg, wniosków i petycji w ostatnich 3 latach (2019-2022) przeprowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Górniczego w Katowicach, Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie oraz kilkanaście szkoleń otwartych dla pracowników różnych organów administracji publicznej.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 29 sierpnia 2024 r., w godzinach 10.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 21 sierpnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Dostęp do informacji publicznej

Miejsce i data:

Szkolenie online, 29 sierpnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.