Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

I. Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Rozróżnienie równoważności produktów od równoważności norm oraz zasady stosowania każdego z tych rozwiązań; wybrane przykłady w świetle orzecznictwa KIO.
 2. Przedmiotowe środki dowodowe – rodzaje (m.in. karty katalogowe, certyfikaty, próbki), w tym obowiązek akceptacji przez zamawiającego równoważnych środków, kiedy przedmiotowy środek stanowi treść oferty niepodlegająca uzupełnieniu (przykłady z kontroli).
 3. Termin złożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych a postanowienia SWZ – przykłady z praktyki orzeczniczej KIO.
 4. Czy i na jakich zasadach przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu przez wykonawcę, czy można uzupełnić je gdy są zarówno na potwierdzenie zgodności z OPZ i do kryterium oceny ofert, czy można poprawić omyłki w przedmiotowych środkach dowodowych.

II. Problemy dotyczące oceny spełniania warunków podmiotowych przez konsorcjum oraz wykonawcę polegającego na zasobach podmiotów trzecich:

 1. Reguły wykazania zamawiającemu spełniania warunków udziału w postępowaniu – kiedy wykonawca dysponuje bezpośrednio osobami, sprzętem, personelem a kiedy pośrednio (m.in. problematyka podstawy dysponowania na podstawie najmu, leasingu, użyczenia).
 2. „Problemy” praktyki dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp uznanego za jeden z głównych problemów orzeczniczych KIO w 2022 r., m.in. kwestie tego jak postąpić, gdy każdy z członków konsorcjum ma wymagane doświadczenia w relacji do oświadczenia.
 3. Jak ma wykazać zamawiającemu realność udostępnienia zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego, jak istotna jest treść zobowiązania – studium przypadku na podstawie praktyki i orzecznictwa.

III. Podmiotowe środki dowodowe – studium przypadku:

 1. Jak rozumieć aktualność podmiotowych środków dowodowych na dzień złożenia (m.in. informacji z banku, dokumentu ubezpieczenia OC, wykazu zamówień, informacji z KRK), czy zamawiający może podważać treści referencji jako niekompletnych, czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia w przypadku doświadczenia zdobytego u zamawiającego przeprowadzającego postępowanie (stanowiska UZP i wnioski z orzecznictwa KIO).
 2. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp – jaki termin wyznaczyć wykonawcy (m.in. czy można przyjąć dokument złożony 59 sek. po wyznaczonej godzinie), zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania, czy można ponowić wezwanie do uzupełnienia co do tego samego dokumentu.
 3. Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą lub uzupełni bez wezwania.

IV. Badanie i ocena ofert – przegląd „problemów” na podstawie m.in. orzecznictwa KIO i opinii UZP:

 1. Oferta w niewłaściwym formacie pliku, oferta opatrzona pieczęcią elektroniczną, oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku (bez kompresji danych) a kwestia „uznania” podpisu na jednym pliku, jak postąpić z ofertą złożoną na formularzu innym niż wymagał zamawiający (m.in. problem z platformy e-Zamówienia).
 2. Czy „standardowy” sposób poprawy omyłek w ofercie jest zawsze prawidłowy, kwestie oceny związane z VAT, w tym gdy stawka jest określona przez zamawiającego w SWZ prawidłowo i nieprawidłowo, jak postąpić w sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie.
 3. Kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jak rozumieć okoliczności oczywiste nie wymagające wyjaśnienia, treść wezwania, czy wyjaśnienia muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, termin na wyjaśnienia i skutki jego niedotrzymania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy na wybranych przykładach z praktyki.
 4. Termin związania ofertą, w tym w relacji do wadium – m.in. naruszenia stwierdzane podczas kontroli Prezesa UZP dotyczące nieprawidłowości przy korzystaniu z przedłużania terminu, zwrotu wadium; problemy orzecznicze.

V. Umowy:

 1. Forma umowy – pisemna, elektroniczna a może hybrydowa?
 2. Kiedy umowa jest zawarta – wpisana data czy podpisanie, wpływ na obowiązki wykonawcy z umowy.
 3. Czy możliwe jest zawarcie jednej umowy na kilka części, gdy wybrano w nich tego samego wykonawcę a problemy praktyki z tym związane.
 4. Uchylenie się wykonawcy od podpisania umowy – jakie działania może podjąć zamawiający w takiej sytuacji.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24 listopada 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 16 listopada 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Jak uniknąć najczęstszych błędów w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w świetle przykładów z praktyki, kontroli UZP i orzecznictwa

Miejsce i data:

Szkolenie online, 24 listopada 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.