Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Od 10 grudnia 2023 r. organy administracyjne, w tym również organy podatkowe, zobowiązane zostały do wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Realizacja tego obowiązku wiąże się z koniecznością posiadania adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) wpisanego do bazy adresów elektronicznych (BAE).

Nowym rozwiązaniom technicznym w zakresie doręczeń elektronicznych towarzyszą zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej w zakresie doręczania pism przez organy podatkowe drogą elektroniczną oraz wnoszenia podań do tych organów drogą elektroniczną. Przepisy te już obowiązują, ale będą stosowane od 10 grudnia 2013 r.

Nadmienić należy, że obowiązek doręczania pism drogą elektroniczną przez organy podatkowe w postępowaniu podatkowym nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca przewidział w tym zakresie pewne wyjątki.

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie zasad doręczania korespondencji drogą elektroniczną, które wynikają z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz prezentacja nowych regulacji prawnych dotyczących doręczania pism i wnoszenia podań w postępowaniach podatkowych, które będą miały zastosowanie od 10 grudnia 2023 r. Można nadmienić, że ich wykładnia już wywołuje szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów podatkowych oraz pełnomocników biorących udział w tych postępowaniach, a także wszystkich, którzy interesują się przebiegiem postępowania podatkowego.

 

Program szkolenia:

1. Zasady doręczeń elektronicznych według ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (UDE):

 • obowiązek wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji
  z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • adres do doręczeń elektronicznych,
 • baza Adresów Elektronicznych,
 • skrzynka doręczeń,
 • Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE),
 • Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH),
 • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych,
 • skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,
 • dowód wysłania i otrzymania,
 • pojęcie systemu teleinformatycznego w przepisach prawa,
 • doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji UDE,
 • wyłączenie stosowania przepisów o adresie do doręczeń elektronicznych oraz o wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej.

 2. Zasada pisemności według Ordynacji podatkowej (OP):

 • pismo utrwalone w postaci papierowej lub elektronicznej,
 • zasady sporządzania pism kierowanych do organów podatkowych,
 • zasady podpisywania pism przez organy podatkowe oraz przez podmioty wnoszące pisma do tych organów.

3. Doręczanie pism drogą elektroniczną w OP na nowych zasadach:

 • sposoby doręczeń,
 • warunki doręczania pism drogą elektroniczną,
 • doręczanie pism a brak posiadania adresu do doręczeń elektronicznych przez organ podatkowy lub przez podmiot niepubliczny zobowiązany do posiadania takiego adresu,
 • ustalenie dnia doręczenia korespondencji drogą elektroniczną,
 • doręczanie pism pełnomocnikowi.

 4. Wnoszenie podań drogą elektroniczną w OP na nowych zasadach:

 • sposób wniesienia i treść podania,
 • wnoszenie podań a brak posiadania adresu do doręczeń elektronicznych przez organ podatkowy lub przez podmiot niepubliczny zobowiązany do posiadania takiego adresu,
 • braki formalne podania,
 • pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

5. Odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia NSA dr hab. Piotr Pietrasz

Dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Prawa – Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego); Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz administracyjnego, w tym monografii pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi” oraz komentarzy: „Ordynacja podatkowa. Komentarz. T1 i 2” pod red. L. Etela oraz „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz” pod. red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu postępowania podatkowego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Wykładał dla radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych, pracowników organów administracji skarbowej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ORCID: 0000-003-0471-5110.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 27 listopada 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 17 listopada 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowe zasady doręczania pism oraz wnoszenia podań (drogą elektroniczną) w postępowaniu podatkowym mające zastosowanie od 10 grudnia 2023 r.

Miejsce i data:

Szkolenie online, 27 listopada 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.