Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

Dzień 1

I. Wprowadzenie.

II. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i procedura jej wydawania, w tym:

 • miejsce decyzji środowiskowej w procesie inwestycyjnym (decyzja środowiskowa, a decyzje następcze, w tym zezwolenia na inwestycję),
 • charakter prawny decyzji,
 • organy wydające decyzję,
 • procedura selekcji (sytuacje wymagające przeprowadzenia OOŚ),
 • wymagania co do wniosku o decyzję,
 • przesłanki odmowy wydania decyzji środowiskowej,
 • egzekwowanie wymagań decyzji środowiskowej,
 • zmiana przedsięwzięcia – zmiana decyzji środowiskowej czy nowa decyzja.

III. Strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej:

 • Krąg stron postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Uprawnienia stron postępowania,
 • Domniemania dotyczące ustalania kręgu stron.

IV. Udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych w ramach wydawania decyzji środowiskowej:

 • organy odpowiedzialne za udział społeczeństwa,
 • etapy udziału społeczeństwa,
 • definicja organizacji ekologicznej,
 • warunki udziału organizacji ekologicznej,
 • uprawnienia organizacji ekologicznej.

Dzień 2

V. Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i skutki jego złożenia.

VI. Skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • krąg podmiotów uprawnionych do złożenia skargi,
 • skutki złożenia skargi.

VII. Możliwości zaskarżania decyzji następczych (zezwoleń na inwestycję) z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska:

 • odwołanie i skarga do sądu,
 • krąg uprawnionych,
 • skutki zaskarżenia decyzji następczej.

VIII. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko:

 • ponowna ocena w prawie unijnym,
 • cel ponownej oceny,
 • decyzje, w ramach wydawania których może być przeprowadzona ponowna ocena,
 • podstawy przeprowadzenia ponownej oceny:

o  zobowiązanie z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o  wniosek inwestora,

o  zmiana przedsięwzięcia w stosunku do decyzji środowiskowej,

o   brak gotowości instalacji do spalania paliw do wychwytu CO2.

 • procedura przeprowadzania ponownej oceny:

o   właściwe organy,

o   uzgodnienia,

o   postanowienie kończące ponowną ocenę.

 • udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych w ponownej ocenie.

IX. Strony postępowania w sprawie decyzji, w ramach której przeprowadzana jest ponowna ocena.

X. Zaskarżanie decyzji, w ramach której przeprowadzana jest ponowna ocena.

XI. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 (tzw. ocena habitatowa):

 • istota oceny habitatowej,
 • miejsce przeprowadzenia oceny habitatowej:

o  w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o  w ramach jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej,

 • właściwe organy,
 • udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych w ramach oceny habitatowej,
 • skutki ponownej oceny.

XII. Zakończenie, dodatkowe pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Magdalena Bar

Wspólniczka kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Wskazywana jako „rekomendowany prawnik” w dziedzinie prawa ochrony środowiska w rankingu Chambers Europe “Europe’s Leading Lawyers for Business” (corocznie od 2012). Prowadziła liczne szkolenia z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska – przeznaczone dla pracowników administracji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Szkolenia te dotyczyły m.in. ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji o środowiska (na ten ostatni temat w latach 2018-2022 przeprowadziła, na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, około 50 szkoleń). Wykładowczyni na podyplomowych studiach prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oceniała projekty dofinansowywane ze środków unijnych pod kątem wypełnienia przez nie unijnych wymagań prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie m.in. PARP i urzędów marszałkowskich. W ramach swojej praktyki prowadzi bieżące doradztwo z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji o środowisku. Uczestniczy, w tym jako koordynatorka, w wielu projektach z zakresu prawa ochrony środowiska, dotyczących m.in. implementacji prawa unijnego w Polsce, opracowywania projektów zmian obowiązujących przepisów, a także wypełniania obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska przez przedsiębiorców. Współautorka kilku publikacji książkowych, w tym komentarza do działu II (pt. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie) ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 15-16 kwietnia 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 990 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 12 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć – aspekty prawne (przepisy polskie w świetle przepisów prawa unijnego)

Miejsce i data:

Szkolenie online, 15 - 16 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
990.00 zł netto 1217.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.