Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

I. Szacowanie wartości zamówienia – obszary ryzyka i zagrożenia dotyczące odpowiedzialności:

 1. Zamówienie obejmujące różne rodzaje zamówień (tzw. mieszane) a stosowanie odpowiednich przepisów ustawy Pzp.
 2. Szacowanie wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane – wybrane nieprawidłowości na przykładzie kontroli Prezesa UZP.

II. Naruszenia dotyczące SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu – przykłady z kontroli Prezesa UZP:

 1. Nieudostępnienie SWZ w wymaganym zakresie i terminie na stronie internetowej prowadzonego postępowania (m.in. problem części dokumentów na platformie, a części w BIP).
 2. Podział zamówienia na części a obowiązki zamawiającego z tym związane w SWZ i ogłoszeniu.
 3. Błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
 4. Postanowienia dotyczące wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zamówieniu na usługi i roboty budowlane.

 III. Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Przedmiotowe środki dowodowe – ich rodzaje, okoliczności w jakich celowe lub możliwe jest ich wymaganie, czy dopuszczalne jest żądanie jako próbki egzemplarza testowego sprzętu.
 2. Obowiązek akceptacji przez zamawiającego równoważnych środków, czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca.
 3. Kiedy przedmiotowy środek stanowi de facto treść oferty niepodlegającą uzupełnieniu (przykłady z kontroli Prezesa UZP).
 4. Termin złożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych a postanowienia SWZ – przykłady z praktyki orzeczniczej KIO.
 5. Czy i na jakich zasadach przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu przez wykonawcę, czy można uzupełniać informacje na temat jednego lub dwóch parametrów, na jaki termin mają być aktualne, czy można uzupełnić je gdy są zarówno na potwierdzenie zgodności z OPZ i do kryterium oceny ofert.

 IV. Błędy w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych:

 1. Jak określić warunki udziału, w tym doświadczenia, aby były proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.
 2. Jakich podmiotowych środków dowodowych powinien lub może żądać zamawiający w zależności zwłaszcza od wartości zamówienia (m.in. problem z dokumentami od podmiotu udostępniającego zasoby, z oświadczeniem o aktualności informacji zawartych w JEDZ).
 3. Jak rozumieć aktualność na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (m.in. informacji z banku, dokumentu ubezpieczenia OC, wykazu zamówień, informacji z KRK), czy zamawiający może podważać treść referencji jako niekompletnych.
 4. Jak zamawiający ma postąpić w sytuacji złożenia przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą – czy wzywa się do złożenia, czy potwierdzenia aktualności tych co już złożyli.
 5. Nieprawidłowości w korzystaniu z art. 128 ust. 1 Pzp – jaki termin należy wyznaczyć na „uzupełnienie”, jaka powinna być treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania, czy można ponowić wezwanie do uzupełnienia co do tego samego dokumentu, jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania uzupełni podmiotowe środki dowodowe.

V. Kryteria oceny ofert: 

 1. Czym powinien kierować się zamawiający ustanawiając kryteria oceny ofert. Przykłady najczęściej popełnianych błędów jak również „dobrych praktyk” w tym zakresie.
 2. Opis subiektywnych kryteriów oceny ofert – jak można maksymalnie ograniczyć wpływ na ocenę ofert subiektywnych odczuć i preferencji oceniającego.
 3. Czy kryterium pozacenowe nie może być zastosowane jedynie z tego powodu, że nie zawsze oświadczenie wykonawcy złożone w ofercie może zostać poparte konkretnym dowodem już na etapie składania ofert – kontrowersje w świetle orzecznictwa KIO i wyroków SO w Warszawie, czy KIO zawsze uwzględnia wyroki SO w tym zakresie.
 4. Kryterium „personelu” – jak opisywać, aby uniknąć zarzutu nadmiarowości wymagania bądź innego naruszenia tym ustawy Pzp.

 VI. Badanie i ocena ofert – przykłady najczęstszych błędów:

 1. Oferta złożona na formularzu innym niż wymagał zamawiający (m.in. problem z platformy e-Zamówienia), z niewłaściwym formacie pliku (m.in. czy jest problem z formatem .rar), oferta opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku (bez kompresji danych) a kwestia „uznania” podpisu na jednym pliku.
 2. Termin związania ofertą, w tym w relacji do wadium – m.in. naruszenia stwierdzane podczas kontroli Prezesa UZP dotyczące nieprawidłowości przy korzystaniu przez zamawiających z instytucji przedłużania terminu, zwrotu wadium; jak zamawiający powinien postąpić gdy wykonawca samodzielnie przedłuża termin związania ofertą bez wezwania, czy można wybrać ofertę po terminie związania ofertą.
 3. Poprawa omyłek w ofercie wykonawcy – czy „standardowy” sposób poprawy jest zawsze prawidłowy, czy i w jakim zakresie można poprawiać nieprawidłowości związane ze stawką lub wyliczeniem VAT, co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy cena podaną liczbowo a słownie.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021). Redaktor i współautorka „Vademecum zamawiającego” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2023). Redaktor i współautorka „Vademecum zamawiającego” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2023).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 14 maja 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 6 maja 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu ustawy Pzp – orzecznictwo KIO i sądów, opinie i interpretacje Prezesa UZP

Miejsce i data:

Szkolenie online, 14 maja 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.