Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

  1. Prawa pacjenta do pełnej i rzetelnej informacji o stwierdzonej chorobie.
  2. Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg medyczny:
   • forma i treść,
   • zgoda zastępcza,
   • zgoda domniemana.
  3. Przymus leczenia.
  4. Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody.
  5. Błąd w sztuce lekarskiej:
   • błąd diagnostyczny,
   • błąd terapeutyczny.
  6. Odpowiedzialność lekarza i zakładu leczniczego za wyrządzoną pacjentowi szkodę w zależności od rodzaju zatrudnienia:
   • prywatna praktyka,
   • zatrudnienie w zakładzie leczniczym,
   • praktyka grupowa.
  7. Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego za wyrządzoną pacjentowi szkodę w zależności od rodzaju zatrudnienia:
   • prywatna praktyka,
   • zatrudnienie w zakładzie leczniczym,
   • praktyka grupowa.
  8. Przesłanki odpowiedzialności placówki medycznej. Ciężar wykazania, że lekarz wykonał obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji.
  9. Odpowiedzialność za skutki zerwania przez pacjenta umowy leczenia.
  10. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi:
   • szkoda na osobie – uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia,
   • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.),
   • odszkodowanie i renta (art.444 i 446  § 1 – 4 k.c.),
   • zbieg roszczeń z art. 448 k.c. i art. 4 ust. 1 ustawy z 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  11. Aspekty prawne ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o  zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 220, poz. 849), która wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. możliwość dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne na drodze administracyjnej.
  12. Aspekty prawne ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (odczyny poszczepienne).
  13. Świadczenia Kompensacyjne za niepożądane odczyny poszczepienne na Covid 19 (NOP).
  14. Świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (FKZM).
  15. Orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 10 kwietnia 2024 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, AS-BUD Centrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 81/25.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Odpowiedzialność za szkody medyczne i świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych oraz od 6 września 2023 r. z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (FKZM)

Miejsce i data:

Warszawa, 10 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.