Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Decyzje administracyjne i skutki przez nie wywoływane:

1. ostateczność i prawomocność decyzji,

2. decyzje konstytutywne i deklaratoryjne i ich działanie ex nunc i ex tunc,

3. decyzje związane i uznaniowe i przykłady przepisów stanowiących ich podstawę prawną,

4. decyzje wadliwe i niewadliwe.

II. Wady istotne i nieistotne decyzji bądź postanowienia oraz zasady ich weryfikacji:

1. zasada trwałości decyzji ostatecznych i jej konsekwencje,

2. odpowiedniość przepisów w zakresie postanowień,

3. rektyfikacja aktu administracyjnego:

 • uzupełnienie lub sprostowanie decyzji/postanowienia,
 • sprostowanie błędu pisarskiego, rachunkowego bądź innej oczywistej omyłki (elementy decyzji/postanowienia podlegające sprostowaniu),
 • wyjaśnienie treści decyzji/postanowienia,

4. tryby nadzwyczajne zmierzające do zmiany, uchylenia bądź stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznych,

 • zasada niekonkurencyjności trybów nadzwyczajnych,
 • relacja pomiędzy administracyjnym postępowaniem nadzwyczajnym
  a postępowaniem sądowoadministracyjnym i postępowaniem przed sądem powszechnym.

III. Wznowienie postępowania jako instytucja zmierzająca do zmiany lub uchylenia decyzji bądź postanowienia ostatecznych dotkniętych wadami procesowymi:

1. przesłanki wznowienia postępowania:

 • fałsz dowodu,
 • stwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy popełnieniem przestępstwa
  a wydaniem aktu administracyjnego,
 • formy i organy uprawnione do stwierdzania fałszu dowodu bądź popełnienia przestępstwa,
 • udział w postępowaniu a załatwienie sprawy w świetle zasady prawdy obiektywnej,
 • zasada czynnego udziału strony w postępowaniu i jej naruszenie ,
 • nowe okoliczności faktyczne a nowe dowody,
 • naruszenie zasady współdziałania organów,
 • nadzwyczajne uprawnienia organów administracji publicznej do rozstrzygania zagadnienia wstępnego,
 • akty zależne,

2. terminy:

 • złożenia wniosku o wznowienie postępowania,
 • wznowienia postępowania z urzędu,
 • limit czasowy uchylenia aktu w wyniku wznowienia postępowania,

3. wszczęcie postępowania:

 • wymogi formalne wniosku,
 • droga wnoszenia wniosku,
 • forma procesowa wznowienia postępowania,
 • data wszczęcia postępowania wznowieniowego,
 • odmowa wszczęcia postępowania wznowieniowego (przyczyny, forma i podstawa prawna),

4. właściwość organów do dokonywania czynności procesowych w postępowaniu wznowieniowym;

5. rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie wznowienia postępowania:

 • przesłanki negatywne uchylenia wadliwej decyzji bądź postanowienia
 • rozstrzygnięcie sprawy a umorzenie postępowania
 • stan prawny przy wydawaniu rozstrzygnięć.

IV. Stwierdzenie nieważności decyzji bądź postanowienia:

1. przesłanki stwierdzenia nieważności:

 • właściwość organu,
 • „brak podstawy prawnej”,
 • „rażące naruszenie prawa”,
 • zakaz rei iudicatae,
 • błędne oznaczanie strony postępowania administracyjnego,
 • niewykonalność aktu administracyjnego,
 • czyny zagrożone karą,
 • nieważność z mocy samego prawa,

2. postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu administracyjnego

a) wszczęcie postępowania:

– data,

– forma,

– wymogi formalne wniosku,

– przypadki i forma odmowy wszczęcia postępowania,

3. właściwość organów,

4. rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji:

 • przedawnienie i jego konsekwencje
 • skutki nowelizacji k.p.a. z 11 sierpnia 2021 r.
 • „nieodwracalność skutków prawnych” w orzecznictwie i doktrynie

5. skutki stwierdzenia nieważności decyzji/postanowienia.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Radca prawny, doktor prawa, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 80 publikacji naukowych. Tylko w latach 2010-2022 przeprowadziła ponad 550 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym m.in. organów centralnych (np. Państwowej Agencji Atomistyki), dla urzędów wojewódzkich, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, starostw powiatowych, urzędów gmin i miast oraz pracowników licznych urzędów pracy. Od 2020 r. przeprowadziła ponad 100 szkoleń on-line.

  

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 18 kwietnia 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: online

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 15 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Wzruszanie wadliwych decyzji administracyjnych i postanowień (tryby nadzwyczajne dla zaawansowanych)

Miejsce i data:

Szkolenie online, 18 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.