Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

UWAGA: zmiana terminu szkolenia!

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienie praktyki sporządzania Specyfikacji Warunków Zamówienia w zamówieniach publicznych. Szkolenie służyć ma wyjaśnieniu newralgicznych problemów wynikających ze stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy powinni mieć umiejętność sporządzania ramowej SWZ oraz jej dostosowania do potrzeb związanych z konkretnym zamówieniem.

Szkolenie oparte jest na omówieniu przykładów oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Program szkolenia: 

1. Jakie dokumenty składają się na komplet dokumentów zamówienia?

 • Różnica między specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) a opisem potrzeb i wymagań (OPiW).
 • Forma dokumentów zamówienia.
 • Jak zapewniać dostęp do dokumentów zamówienia?

2. Jakie czynności trzeba wykonać przed sporządzeniem SWZ?

 • Wniosek o zamówienie.
 • Analiza potrzeb i wymagań.
 • Czy należy uwzględniać raport z poprzedniego zamówienia?

3. Jak opisać w SWZ sposób sporządzenia i złożenia oferty?

 • Wymagania dotyczące treści oferty.
 • Wymagania dotyczące formy oferty.
 • Wymagania dotyczące sposobu i terminu złożenia oferty.
 • Oferty częściowe.
 • Oferty wariantowe.
 • Wymagania dotyczące terminu związania ofertą.
 • Wskazanie terminu otwarcia ofert.
 • Wymagania dotyczące wadium.

4. Jak opisać w SWZ wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia?

 • Wymagania:
  • Opis przedmiotu zamówienia jako wkład merytoryczny.
  • Wymagania przedmiotowe a projekt umowy.
  • Projekt umowy jako załącznik do SWZ.
  • Jak opisywać termin wykonania zamówienia?
 • Dokumentowanie:
  • Wskazanie rodzajów dokumentów przedmiotowych.
  • Wskazanie formy dokumentów przedmiotowych.
  • Wskazanie sposobu składania dokumentów przedmiotowych.

5. Jak opisać w SWZ wymagania podmiotowe?

 • Wymagania:
  • Opisanie warunków udziału w postępowaniu.
  • Opisanie przesłanek wykluczenia.
  • Zamówienia zastrzeżone.
  • Wymagania podmiotowe a konsorcjum.
  • Wymagania podmiotowe a poleganie na zasobach podmiotu trzeciego.
 • Dokumentowanie:
  • Wskazanie rodzajów dokumentów podmiotowych.
  • Wskazanie formy dokumentów podmiotowych.
  • Wskazanie sposobu składania dokumentów podmiotowych.
  • Składanie dokumentów a konsorcjum.
  • Składanie dokumentów a podwykonawstwo.
  • Składanie dokumentów a poleganie na zasobach podmiotu trzeciego.

6. Opisanie kryteriów oceny ofert:

 • Sposoby opisu kryteriów oceny ofert.
 • Wskazanie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

7. Szczególne wymagania proceduralne w SWZ:

 • Informacje o sposobie komunikowania się, osobach uprawnionych do komunikowanie się i środkach komunikacji.
 • Procedura odwrócona.
 • Wizja lokalna.
 • Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Informacja o przewidywanych zamówieniach.
 • Inne.

8. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

9. SWZ a bieg postępowania o zamówienia publiczne:

 • Wyjaśnienie dokumentacji postępowania.
 • Modyfikacja dokumentacji postępowania.
 • Wydłużanie terminu składania ofert.
 • Inne.

10. Sporządzanie SWZ a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Wybrane publikacje książkowe: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej od 130 000 zł. Część 1 i 2 (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2021), Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Część : Wzory regulaminów, procedur i dokumentów (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2017), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych (Presshouse Izabela Wierzbicka, Warszawa 2012), Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (ODDK, Gdańsk, wyd. III 2012), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011), Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory i przykłady (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011), Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (ODDK, Gdańsk wyd.  III 2010), Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych (ODDK, Gdańsk), Zamówienia publiczne do 14 tys. Euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność (Orlina, Poznań 2009).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 4 grudnia 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.0.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 24 listopada 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Jak sporządzać Specyfikacje Warunków Zamówienia

Miejsce i data:

Szkolenie online, 04 grudnia 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.