Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Zawarcie umowy o tzw. kredyt frankowy indeksowany bądź denominowany.
 2. Abuzywne klauzule walutowe.
 3. Eliminacja klauzuli abuzywnej a dalsze obowiązywanie umowy.
 4. Znaczenie dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L 1993/95/29),
 5. Znaczenie wyroku TSUE z dnia 3.10.2019 r. w sprawie C-260/18 dla dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych.
 6. Zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata kredytu w walucie obcej.
 7. Powództwo o  stwierdzenie nieważności umowy (o unieważnienie umowy).
 8. Powództwo o odfrankowienie umowy.
 9. Odfrankowienie umowy kredytowej a stwierdzenie jej nieważności.
 10. Wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia.
 11. Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie roszczenia z tzw. umów kredytów frankowych w stanie prawnym od dnia 21.08.2019 r.
 12. Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po całkowitej spłacie kredytu.
 13. Postawienie przez Bank kredytu w stan wymagalności.
 14. Unieważnienie umowy a bezpodstawne wzbogacenie.
 15. Unieważnienie umowy a powstanie roszczenia kredytodawcy o wynagrodzenie za korzystanie z kredytu.
 16. Umowa kredytu mieszkaniowego w złotych z WIBOREM i orzeczenie SO w Katowicach z dnia 3.11.2022 r. I Co 556/22 o zabezpieczeniu powództwa o ustalenie treści umowy kredytu.
 17. Orzeczenia sądowe za rok 2022, a bankowe propozycje ugodowe, po opinii Rzecznika Generalnego.
 18. Reforma zmiany wskaźników referencyjnych i zastąpienia wskaźnika „WIBOR” przez „WIRON”.
 19. Orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 23 kwietnia 2024 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, AS-BUD Centrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 81/25.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.


Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 18 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Dochodzenie roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych w praktyce i w orzecznictwie według stanu prawnego na dzień 1 maja 2023 r.

Miejsce i data:

Warszawa, 23 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.