Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

I. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami – m.in. postępowanie o zamówienie, kiedy następuje jego wszczęcie a kiedy zakończenie, dostawy, usługi i roboty budowlane, dokumenty zamówienia, podmiotowe środki dowodowe.

II. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami, w tym jak rozumieć zasadę pisemności.

III. Ogłoszenia dotyczące zamówień – rodzaje, miejsce publikacji, reguły zmiany.

IV. Specyfikacja warunków zamówienia – treść, w tym postanowienia SWZ dotyczące komunikacji uwzględniające specyfikę danej platformy, m.in. platformy e-Zamówienia, miejsce udostępniania, reguły zadawania pytań do niej przez wykonawców i udzielania odpowiedzi przez zamawiającego.

V. Tryby podstawowe udzielania zamówień – zagadnienia wybrane:

 1. Tryb podstawowy w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych – charakterystyka i przebieg wariantu bez negocjacji,
 2. Przetarg nieograniczony w zamówieniach od progów unijnych – charakterystyka
  i przebieg.

VI. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia,
 2. Przedmiotowe środki dowodowe – czy zachodzi obowiązek ich żądania, termin składania, reguły ich uzupełniania.

VII. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego:

 1. Rodzaje warunków i metody ich określania przy zachowaniu wymogu proporcjonalności oraz związku z przedmiotem zamówienia – case study na wybranych przykładach,
 2. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i uzupełnienia,
 3. Podmiotowe środki dowodowe – forma i reguły składania oraz uzupełniania.

VIII. Oferta w zamówieniach według Pzp:

 1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia,
 2. Formularz ofertowy przygotowywany przez zamawiającego, w tym „specyficzne” wymagania dotyczące przygotowania formularza ofertowego w przypadku prowadzenia postępowania na platformie e-Zamówienia,
 3. Sposób przygotowania i składania ofert, w tym na platformie e-Zamówienia  – przepisy Pzp i postanowienia SWZ,
 4. Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą,
 5. Przesłanki odrzucenia oferty – zagadnienia wybrane.

IX. Dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne:

 1. Jak prawidłowo sporządzić protokół postępowania, na co zwrócić uwagę – wybrane zagadnienia,
 2. Archiwizacja – reguły przechowywania protokołu, w tym obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu dokumentów.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021). Redaktor i współautorka „Vademecum zamawiającego” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2023).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24 czerwca 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 14 czerwca 2024 r.

 

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Procedura zamówień publicznych - zagadnienia podstawowe, z uwzględnieniem prowadzenia postępowania na platformie e-Zamówienia

Miejsce i data:

Szkolenie online, 24 czerwca 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.