Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Zasady ogólne nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji administracyjnych
 • możliwość zastosowania trybów nadzwyczajnych (problematyka ostateczności decyzji a jej wykonalność (art. 16 § 1 KPA)
 • zasada trwałości decyzji a prawna możliwość jej wzruszenia (art. 16 § 2 KPA w zw. z art. 6 i 7 KPA)
 • zasada czynnego udziału stron w nadzwyczajnym postępowaniu weryfikacyjnym (art. 10 KPA oraz rozumienie art. 28 i 29 KPA) oraz obowiązki informacyjne i wyjaśniające organu (art. 9 i 11 KPA)
 • zasada równoważenia interesu społecznego i słusznego interesu strony w postępowaniu weryfikacyjnym (art. 7 KPA)
 • zasada pogłębiania zaufania organu do obywateli a nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji (art. 8 KPA)
 1. Analiza podstawowych przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego
 • wydanie weryfikowanego rozstrzygnięcia na podstawie fałszywych dowodów (art. 145 § 1 pkt 1 KPA)
 • wydanie weryfikowanego rozstrzygnięcia w wyniku przestępstwa (art. 145 § 1 pkt 2 KPA)
 • wydanie weryfikowanego rozstrzygnięcia pomimo wyłączenia (art. 145 § 1 pkt 3 KPA)
 • wydanie weryfikowanego rozstrzygnięcia z pominięciem strony postępowania (art. 145 § 1 pkt 4 KPA)
 • ujawnienie nowych okoliczności po wydaniu weryfikowanego rozstrzygnięcia (art. 145 § 1 pkt 5 KPA)
 • wydanie weryfikowanego rozstrzygnięcia z pominięciem trybu opisanego w art. 106 KPA (art. 145 § 1 pkt 6 KPA)
 • wydanie weryfikowanego rozstrzygnięcia  bez prawidłowo rozstrzygniętego zagadnienia wstępnego (art. 145 § 1 pkt 7 KPA)
 • uchylenie niezbędnego rozstrzygnięcia poprzedzającego weryfikowaną decyzję (art. 145 § 1 pkt. 8 KPA)
 1. Analiza dodatkowych przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego
 • uchylenie podstawy normatywnej weryfikowanego rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny (art. 145a KPA)
 • stwierdzenie naruszenia zasady równego traktowania wpływające na weryfikowane rozstrzygnięcie (art. 145b KPA)
 1. Procedura uchylania rozstrzygnięć w drodze wznowienia postępowania
 • terminy przedawnienia zastosowania wzruszenia rozstrzygnięcia (art. 146 KPA)
 • inicjatywa wszczęcia postępowania (art. 147 KPA)
 • organ właściwy do rozpoznania podania w sprawie wszczęcia postępowania, wstępne czynności sprawdzające (art. 148 KPA)
 • organ właściwy do przeprowadzenia postępowania wznowieniowego (art. 150 § 1 KPA)
 • forma wznowienia postępowania (art. 149 § 1 KPA) oraz odmowy wznowienia postępowania (art. 149 § 3 KPA)
 • spór kompetencyjny przy wznowieniu postępowania (art. 150 § 2 KPA)
 • uchylenie decyzji dotychczasowej oraz wydanie nowego rozstrzygnięcia o istocie sprawy (art. 151 § 1 pkt. 2 KPA)
 • odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej (art. 151 § 1 pkt. 1  oraz § 2 KPA)
 • wstrzymanie wykonania poddanej procedurze wznowieniowej (art. 152 § 1 KPA)
 1. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
 • naruszenie zakresu właściwości (art. 156 § 1 pkt. 1 KPA)
 • rażące naruszenie prawa lub brak podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt. 2 KPA)
 • res iudicata (art. 156 § 1 pkt. 3 KPA)
 • niewłaściwość strony (art. 156 § 1 pkt. 4 KPA)
 • niewykonalność decyzji (art. 156 § 1 pkt. 5 KPA)
 • skutkowanie nielegalnością (art. 156 § 1 pkt. 6 KPA)
 • wada powodująca nieważność z mocy prawa (art. 156 § 1 pkt. 7 KPA)
 1. Procedura stwierdzenia nieważności decyzji
 • terminy przedawnienia wszczęcia postępowania (art. 156 § 2 KPA)
 • właściwość organu weryfikacyjnego (art. 157 § 1 KPA)
 • forma rozstrzygnięcia weryfikacyjnego (art. 158 § 1 KPA)
 • wyłączenie weryfikacji (art. 158 § 2 KPA)
 • wstrzymanie wykonalności decyzji weryfikowanej (art. 159 § 1 KPA)
 1. Inne nadzwyczajne tryby weryfikacyjne
 • weryfikacja bezpośrednia (art. 154 KPA)
 • weryfikacja pośrednia (art. 155 KPA)
 • „wywłaszczenie” decyzji ostatecznej przez organ naczelny (art. 161 KPA)
 • wygaśnięcie decyzji (art. 162 KPA)
 1. Konsekwencje odszkodowawcze w wyniku rozstrzygnięć weryfikacyjnych
 • art. 417 i następne kodeksu cywilnego
 • formy odszkodowań (lucrum cessans i damnum emergens)
 • zasady dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa
 • odpowiedzialność finansowa urzędników za wydanie rozstrzygnięć z rażącym naruszeniem prawa

 

 

Szkolenie poprowadzi: dr Krzysztof Andrzej Wąsowski

Doktor prawa, adwokat, Wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. w Warszawie. Ekspert komisji sejmowej ds. nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Prowadził także wykłady na innych uczelniach. Autor wielu ekspertyz naukowych, m.in.: dla Prezesa UKE, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli, organów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał m.in.: Ministrowi Skarbu Państwa, Zarządowi Krajowemu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Krajowej Radzie Notarialnej, Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in.: Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Doświadczony trener prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego oraz prawa gospodarczego. Współpracował m.in. z takimi firmami jak: Wolters Kluwer Polska, gdzie został uhonorowany tytułem „Trener Roku”. Znawca prawa i postępowania administracyjnego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 26 października 2020 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 16 października 2020 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowanie w sprawie nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji administracyjnych

Miejsce i data:

Warszawa, 26 października 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.