Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 

Zapraszamy na szkolenie

„Pomoc publiczna w perspektywie finansowej 2021-2027
w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich
na etapach przygotowania wniosku aplikacyjnego, realizacji i kontroli”

Toruń, 29 kwietnia 2024 r.

 

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne potencjalnych beneficjentów ww. Programu w zakresie problematyki pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy publicznej zgodnie z art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, a także pomocy de minimis.

 

Program szkolenia: 

1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach:

 • pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym,
 • przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych),
 • przesłanka korzyści gospodarczej (przysporzenia),
 • przesłanka selektywności wsparcia,
 • przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową,
 • brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki,
 • poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu,
 • pomoc publiczna a pomoc de minimis: rozróżnienie.

2. Pomoc de minimis określona rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13.12.2023 r.:

 • zmiany w porównaniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013,
 • nowy mechanizm ustalania okresy referencyjnego,
 • nowy pułap pomocy de minimis,
 • zmiana podejścia do sektora drogowego transportu towarów,
 • omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa wraz z wyjątkami,
 • krajowe przepisy proceduralne dotyczące udzielania pomocy de minimis (formularz informacji, zaświadczenie),
 • pomoc de minimis na starych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013,
 • pomoc de minimis na nowych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831,
 • zastosowanie „okresu przejściowego”.

3. Pomoc publiczna określona rozporządzeniem Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.:

 • art. 53: pomoc na kulturę: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy;
 • art. 56: pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy;
 • krajowe przepisy proceduralne dot. pomocy publicznej: formularz informacji.

4. Pomoc publiczna określona rozporządzeniem Komisji (UE651/2014 z dnia 17.06.2014 r.:

 • pomoc na kulturę: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy.

5. Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy publicznej.

 

Szkolenie poprowadzi: Maciej Zasłona

Absolwent ekonomii oraz politologii, praktyk w zakresie pomocy publicznej (w tym oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw) z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. oraz okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Współautor opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”. Prowadzący szkolenia (ponad 300 dni szkoleniowych)
z zakresu pomocy publicznej w ramach PO KL, POWER, RPO, PO, IG dla urzędów marszałkowskich i jednostek podległych oraz wojewódzkich urzędów pracy (RPO w ramach EFRR i EFS).
Autor ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej w komponencie regionalnym PO KL przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz współautor ekspertyz z zakresu elementów pomocy publicznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, przygotowanych na zlecenie Urzędów Marszałkowskich województwa dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego. Autor ekspertyzy pt. „Przygotowanie systemu wdrażania PO Innowacyjna Gospodarka”.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 29 kwietnia 2024 r., w godzinach 10.00-16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Toruń, dokładna lokalizacja zostanie wskazana na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy szkolenia otrzymają: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy i dwudaniowy obiad.

Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona do: 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Standardy dostępności: podczas organizacji szkolenia spełnione zostaną standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, określone w zał. Nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w szczególności określony w dziale II: standard szkoleniowy (szkolenie, kursy, warsztaty, doradztwo), dziale III:  standard informacyjno-promocyjny oraz w dziale V: standard cyfrowy.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Pomoc publiczna w perspektywie finansowej 2021-2027 w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich na etapach przygotowania wniosku aplikacyjnego, realizacji i kontroli

Miejsce i data:

Toruń, 29 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
zł netto 0.00 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz obiad.