Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Charakterystyka szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie problematyka postępowania skargowo-wnioskowego oraz odrębnie uregulowanego postępowania w sprawie petycji. Każdemu przysługuje prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, samorządowych czy też organizacji i instytucji społecznych – zarówno w interesie publicznym, jak i dla ochrony interesów własnych lub innej osoby (za jej zgodą). Jest to prawo zagwarantowane przez Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez przepisy zawarte w jego dziale VIII. Rozpatrywanie petycji zostało uregulowane dopiero w roku 2014 odrębną ustawą z 11 lipca 2014 r., której przepisy obowiązują dopiero od 6 września 2015 r.

Specyfika tego postępowania, różnorodność przedmiotowa skarg i wniosków, brak sądowej kontroli a co za tym idzie brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo–wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas oferowanego szkolenia zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów. Celem szkolenia jest przedstawienie i przystępne wyjaśnienie pracownikom organów władzy publicznej rozwiązań prawnych regulujących problematykę postępowania w sprawie skarg i wniosków. Jest to bowiem postępowanie, z którym na co dzień zmierzyć się musi każdy organ wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie zostaną przedstawione w sposób porównawczy uregulowania dotyczące petycji.

 

Program szkolenia:

I. Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących postępowania uproszczonego w sprawach skarg, wniosków i petycji.

II. Zasada niekonkurencyjności postępowania skargowo-wnioskowego z postępowaniami orzeczniczymi.

III. Charakterystyka postępowania uproszczonego w sprawach skarg, wniosków i petycji:

 1. konstytucyjne prawo do składania skarg, wniosków i petycji,
 2. podmioty uprawnione do składania skarg, wniosków i petycji,
 3. przedmiot skarg, przedmiot wniosku, przedmiot petycji i kryteria ich różnicowania,
 4. problematyka ograniczeń ilościowych bądź czasowych,
 5. zagadnienie opłat,
 6. problematyka aktów administracyjnych a postępowanie skargowo–wnioskowe,
 7. środki prawne.

IV. Prawidłowe klasyfikowanie pism – faza wstępna postępowania skargowo- wnioskowego:

 1. zasada niekonkurencyjności postępowania skargowo-wnioskowego z postępowaniami orzeczniczymi,
 2. skargi (wnioski) w sprawach karnych bądź cywilnych rozstrzyganych przez sądy powszechne,
 3. skargi w sprawach podatkowych,
 4. skargi w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych,
 5. skargi w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych, w których postępowanie nigdy nie toczyło się (art. 233 k.p.a.):

A/ wszczęcie postępowania z urzędu,

B/ wszczęcie postępowania na wniosek strony,

C/ składanie podań przez osoby nie będące stronami,

D/ odmowa wszczęcia postępowania,

E/ przekazanie według właściwości,

 1. skargi w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych, w których postępowanie toczy się (art. 234 k.p.a.):

A/ wnioski o wyłączenie pracownika lub organu,

B/ ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie i na przewlekłość postępowania,

C/ wnioski o przywrócenie terminów zawitych,

D/ odwołania,

E/ zażalenia na postanowienia,

 1. skargi w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych, w których postępowanie zakończyło się decyzją ostateczną (art. 235 k.p.a.):

A/ przesłanki wznowienia postępowania,

B/ przesłanki stwierdzenia nieważności,

C/ wnioski o zmianę bądź uchylenie decyzji ostatecznych niewadliwych,

D/ wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji,

E/ sprzeciw prokuratora bądź Rzecznika Praw Obywatelskich,

F/ skarga do sądu administracyjnego,

 1. uprawnienia skarżących w postępowaniach jurysdykcyjnych wszczętych wskutek skargi powszechnej,
 2. konsekwencje błędnej kwalifikacji pism:

– dla organu administracji publicznej,

– dla pracownika organu.

V. Wymogi formalne wobec skarg i wniosków:

 1. sposoby wnoszenia skarg i wniosków po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 2. skargi wnoszone drogą mailową,
 3. zagadnienia dotyczące podpisu (brak podpisu a skarga anonimowa),
 4. zagadnienia dotyczące adresu,
 5. brak formalny i jego usuwanie.

VI. Wymogi formalne wobec petycji:

 1. sposoby wnoszenia petycji,
 2. petycje wnoszone za pomocą e-puapu albo drogą mailową,
 3. zagadnienia dotyczące podpisu,
 4. zagadnienia dotyczące adresu,
 5. zagadnienia dotyczące przedmiotu petycji,
 6. zgoda na złożenie petycji w cudzym imieniu,
 7. pozostawienie petycji bez rozpoznania.

VII. Petycja wielokrotna.

VIII. Właściwość organów administracji publicznej do rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji:

 1. określanie organów właściwych do rozpatrywania skarg i wniosków,
 2. przekazywanie skarg i wniosków według właściwości,
 3. skarga na organ a skarga na pracownika organu.

IX. Załatwianie skarg i wniosków oraz petycji:

 1. terminy załatwiania skarg i wniosków oraz petycji,
 2. bezzasadność skargi,
 3. ponowne załatwianie skargi w tej samej sprawie,
 4. postępowanie wyjaśniające,
 5. uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji,
 6. informacje o przebiegu postępowania,
 7. ponowna petycja w tej samej sprawie.

X. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku, petycji:

 1. treść zawiadomienia,
 2. zawiadomienie w przypadku wielokrotnych skarg w tej samej sprawie,
 3. elementy zawiadomienia,
 4. zawiadomienie doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 5. zawiadomienie w przypadku petycji wielokrotnej.

XI. Problematyka odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
w sprawach petycji.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Radca prawny, doktor prawa, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 80 publikacji naukowych. Tylko w latach 2010-2022 przeprowadziła ponad 550 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym m.in. organów centralnych (np. Państwowej Agencji Atomistyki), dla urzędów wojewódzkich, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, starostw powiatowych, urzędów gmin i miast oraz pracowników licznych urzędów pracy. Od 2020 r. przeprowadziła ponad 100 szkoleń on-line. Z zakresu skarg, wniosków i petycji w ostatnich 3 latach (2019-2022) przeprowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Górniczego w Katowicach, Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie oraz kilkanaście szkoleń otwartych dla pracowników różnych organów administracji publicznej.

  

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 27 maja 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: online

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 17 maja 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Skargi, wnioski i petycje w administracji publicznej

Miejsce i data:

Szkolenie online, 27 maja 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.