Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

UWAGA: zmiana terminu szkolenia!

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienia podstaw prawnych oraz praktycznych aspektów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Szkolenie służyć ma określeniu szczegółowych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, a także omówieniu odpowiedzialności prezesów, dyrektorów oraz innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Celem szkolenia jest także przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Materiały:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały zwierające prezentacje, wyciąg z przepisów oraz zbiór przykładowych procedur w kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

 

Program szkolenia: 

I. Wprowadzenie. Na czym powinna polegać kontrola zarządcza?

 1. Zakres kontroli zarządczej.
 2. Kontrola zarządcza a zarządzanie strategiczne.
 3. Standardy kontroli zarządczej.
 4. Kontrola zarządcza w świetle szczegółowych wytycznych Ministra Finansów.

II. Kto musi a kto może być odpowiedzialny za wdrożenie kontroli zarządczej?

 1. Odpowiedzialność prezesa i dyrektora.
 2. Dopuszczalność delegowania uprawnień innym pracownikom.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej.

III. Jakie procedury należy a jakie można stworzyć w kontroli zarządczej?

 1. Zarządzenia w sprawie zasad kontroli zarządczej.
 2. Procedury zarządzania ryzykiem.
 3. Inne procedury wewnętrzne.
 4. Jak tworzyć procedury w ramach kontroli zarządczej?
 5. Metodologia tworzenie procedur wewnętrznych.
 6. Rodzaje procedur wewnętrznych.
 7. Procedury wewnętrzne a regulaminy zamówień publicznych.
 8. Przegląd procedur jako element kontroli zarządczej.

IV. Wdrożenie kontroli zarządczej krok po kroku.

1. Sporządzenia planu działalności na rok:

 • Cele i mierniki w wymiarze sprawiedliwości,
 • Jak określać cele i zadania w jednostce?
 • Mierniki realizacji celów.
 • Jakie stosować mierniki wykonania celów i zadań?

2. Udokumentowania zarządzenia ryzykiem:

 • Jak identyfikować ryzyko?
 • Definiowanie ryzyk i czynników ryzyka.
 • Identyfikacja, ocena i analiza ryzyka w obszarach nieobjętych planem działalności i raportami dla MS.
 • Reakcji na ryzyko.
 • Jak analizować ryzyko?
 • Jak określać reakcje na ryzyko?

3. Udokumentowania wdrożenia środków zaradczych:

 • Jak wdrożyć środki zaradcze?
 • Jak udokumentować podjęcie podjęcia działań zaradczych?

V. Jak przeprowadzać monitoring i ocenę kontroli zarządczej?

 1. Bieżąca ocena wykonania zadań.
 2. Sprawozdanie z planu działalności jednostki.
 3. Sprawozdanie z kontroli zarządczej.
 4. Samoocena kontroli zarządczej.
 5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
 6. Raporty z zarządzania ryzykiem dla MS.

VI. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu kontroli zarządczej.

 1. Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
 2. Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
 3. Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
 4. Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
 5. Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów
  a dyscyplina finansów publicznych.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Wybrane publikacje książkowe: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej od 130 000 zł. Część 1 i 2 (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2021), Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Część : Wzory regulaminów, procedur i dokumentów (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2017), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych (Presshouse Izabela Wierzbicka, Warszawa 2012), Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (ODDK, Gdańsk, wyd. III 2012), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011), Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory i przykłady (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011), Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (ODDK, Gdańsk wyd.  III 2010), Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych (ODDK, Gdańsk), Zamówienia publiczne do 14 tys. Euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność (Orlina, Poznań 2009).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 18 grudnia 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 14 grudnia 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Praktyczne aspekty kontroli zarządczej - ZMIANA TERMINU

Miejsce i data:

Szkolenie online, 18 grudnia 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.