Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Charakterystyka szkolenia:

Szkolenie łączy teoretyczne informacje poprawnościowe z praktyczną wiedzą o sposobach konstruowania precyzyjnego, pozbawionego wieloznaczności i przeznaczonego dla różnych odbiorców tekstu prawnego i prawniczego.

Program szkolenia:

1. Szyk wyrazów a znaczenie

  • Struktura informacyjna, akcent logiczny i porządek wyrazów w wypowiedzi. Ograniczenia swobody szyku w polszczyźnie (Regulamin zatwierdza dyrektor.Dyrektor zatwierdza regulamin.).
  • Szyk przydawek jakościowych i gatunkujących (kulturalny attachéattaché kulturalny).

2. Gramatyka a znaczenie

  • Zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań i wieloznaczność konstrukcji z imiesłowami jako przyczyna nieskuteczności przekazu (wieloznaczność zdań typu Świadkowie przestępstw nie chcą współpracować z policją, nie mając gwarancji bezpieczeństwa).
  • Zaimki jako klucz do interpretacji treści w rozbudowanych wypowiedzeniach (Księgowy rozmawiał z przedstawicielem kooperującej firmy w towarzystwie SWOJEGO ≠ JEGO prezesa). Formy akcentowane i nieakcentowane zaimków, wielopoziomowe konstrukcje zaimkowe itd.

3. Adresat tekstu a jego kompozycja

Idea prostej polszczyzny i możliwości jej aplikacji w praktyce prawniczej. Ograniczenia tekstów pisanych prostą polszczyzną.

4. Omówienie własnych problemów językowych Uczestników zajęć* (zgłoszonych najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia).

W wypadku braku pytań od Uczestników omówione zostaną wybrane zagadnienia ortografii w użyciu prawnym i prawniczym (np. nazwy stanowisk i godności, pisownia przymiotników złożonych typu prawnokarny, pisownia tytułów aktów prawnych polskich i europejskich).

* Konieczne jest udzielenie zgody na wyświetlenie przykładu podczas szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzą: dr Anna Czelakowska i dr hab. Emilia Kubicka

Anna Czelakowska – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, leksykograf w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, redaktor publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach leksykografii, semantyki oraz wykorzystania wiedzy o słownikach na gruncie języka prawnego i prawniczego. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i książek na ten temat, m.in. książki Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej. Jako szkoleniowiec z zakresu kultury języka polskiego w praktyce prawniczej oraz wykładni językowej w praktyce sądowej wykorzystuje kilkunastoletnie doświadczenie z prowadzenia praktycznych kursów akademickich.

Emilia Kubicka – doktor habilitowany, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktor publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowania słowników w praktyce prawniczej, ekwiwalencji w przekładzie oraz nauczania wymowy języków obcych. Współredagowała publikacje Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej (2014) oraz Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej (2019), była redaktorem wydawniczym „Kwartalnika Sądowego Apelacji Gdańskiej”. Prowadziła zajęcia ze słowników w praktyce prawniczej i kultury języka dla prawników, organizowała szkolenia dotyczące wykładni językowej w praktyce sądowej.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24 maja 2024 r., w godzinach 12.00 – 15.30

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 390 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 16 maja 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Poprawność językowa i precyzyjny przekaz językowy w tekście prawnym

Miejsce i data:

Szkolenie online, 24 maja 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
390.00 zł netto 479.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia.