Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

1. Planowanie zamówień publicznych

 • Plan finansowy a plan zamówień publicznych
 • Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
 • Szacowanie wartości robót i remontów nieprzewidzianych
 • Korekty planu zamówień publicznych

 

2. Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych

 • Procedura rozeznania rynku
 • Procedura zasady konkurencyjności
 • Dokumentowanie procedur
 • Opis przedmiotu zamówienia w zasadzie konkurencyjności
 • Kryteria oceny ofert w zasadzie konkurencyjności
 • Protokołowanie czynności
 • Umowy

 

3. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

 • Wprowadzenie: Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
 • Jak opisywać przedmiot zamówienia w ramach robót budowlanych?

a) Elementy obowiązkowe

b) Elementy dopuszczalne

c) Elementy zakazane

 • Aspekty społeczne
 • Podział zamówienia na części
 • Wymagania dotyczące zatrudnienia. Klazule w SIWZ oraz umowach

 

4. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.

a) Zakres wymagań

b) Poziom wymagań

 • Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja
 • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 • Oferta oraz oświadczenia dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 • Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej: pojęcie „grupy kapitałowej”,
 • Zasady składania oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

5. Kryteria oceny ofert stosowane w zamówieniach publicznych

a) Bilans kryteriów

b) Niebezpieczeństwa

 • Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
 • Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
 • Rozróżnienie ceny i kosztu
 • Ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny, poprawny dobór kryteriów oceny ofert, opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych, skutki błędnego określania znaczenia kryteriów.

 

6. Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne

 • Wadium
 • Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień
 • Rażąco niska cena
 • Poprawianie ofert
 • Odrzucanie ofert
 • Unieważnianie postępowań
 • Procedura odwrócona

 

7. Umowy w zamówieniach publicznych

 • Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
 • Kary umowne w umowach
 • Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 • Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy

 

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Osoby odpowiedzialne
 • Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

9. Elektronizacja zamówień publicznych

 • Elektroniczny JEDZ
 • Zasady składania JEDZ elektronicznie
 • Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie
 • Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
 • Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji

 

10. Zwrot dofinansowania środków z tytułu nieprawidłowości

 • Kwota zwrotu
 • Korekty finansowe
 • Pojęcie nieprawidłowości
 • Przypadku powodujące obowiązek zwrotu dofinansowania
 • Tryb dochodzenia kwoty do zwrotu
 • Egzekucja administracyjna

 

11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach projektów unijnych

 • Odpowiedzialność za wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem
 • Odpowiedzialność za wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami
 • Odpowiedzialność za naruszenie procedur zamówień publicznych

 

 

Szkolenie poprowadzi: dr Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych w licznych instytucjach. Jest autorem ekspertyz, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Wykładowca i trener. Autor książek: Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Warszawa 2006; Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego – regulamin kontroli finansowej, Warszawa 2007; 100 najtrudniejszych pytań z Prawa zamówień publicznych, Warszawa 2007; Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, Gdańsk 2007, Gdańsk 2009; Zamówienia publiczne do 14 tys. euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność, Poznań 2009, Partnerstwo publiczno – prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych, Gdańsk 2010, Kontrola zarządcza w ustawie o finansach publicznych, Wrocław 2010, Procedury kontroli zarządczej, 2011, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych, Wrocław 2011.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 30 września – 1 października 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00 pierwszego dnia, w godzinach 9:00 – 15:00 dnia drugiego.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 1190 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 19 września 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zamówienia publiczne przy realizacji projektów unijnych

Miejsce i data:

Warszawa, 30 września - 01 października 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1190.00 zł netto 1463.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.