Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania nowego załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” do sprawozdania finansowego za rok 2018, według wzoru określonego w obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Nowy załącznik nr 12 „Informacja dodatkowa” jest po raz pierwszy sporządzany przez państwowe jednostki budżetowe za rok 2018 i wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej.

Na szkoleniu omówione zostaną wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w jednostce nadrzędnej i u dysponenta środków budżetu państwa II stopnia w celu sporządzenia informacji dodatkowej danego dysponenta oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów budżetu państwa III stopnia.

Szkolenie 1-dniowe dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, krajowej administracji skarbowej, sądów, prokuratury, służb mundurowych i wszystkich państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych, jako dysponentów II stopnia i jako dysponentów III stopnia.

 

Program szkolenia: 

1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla państwowych jednostek budżetowych – specyfika jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia.

2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2018 roku.

3. Wzór załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego rola.

4. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu.

5. Szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”- dane jednostki, omówienie polityki rachunkowości państwowych jednostek budżetowych, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.

6. Szczegółowe omówienie dodatkowych informacji i objaśnień do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” wraz z wzorami tabel i zestawień oraz zakresem merytorycznym dla:

 • szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,
 • zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
 • kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,
 • wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,
 • wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,
 • liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
 • danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
 • danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
 • podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
 • kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
 • kwoty zobowiązań ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
 • kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
 • wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
 • łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
 • kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
 • innych informacji dla pozycji 1.16.,
 • wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
 • kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
 • kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
 • informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
 • innych informacji dla pozycji 2.5.,
 • inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..

7. Zakres uregulowań wewnętrznych ujednolicających wzory tabel i zestawień dla jednostek składających „Informację dodatkową” oraz rozszerzenia zakresu informacji wynikające ze specyfiki jednostki nadrzędnej oraz specyfiki jednostek podległych i nadzorowanych.

8. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 22 marca 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min. 5 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 13 marca 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Przygotowanie do sporządzenia załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” dla jednostek nadrzędnych oraz dysponentów drugiego i trzeciego stopnia

Miejsce i data:

Warszawa, 15 marca 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.