Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Powołanie komisji przetargowej

 1. Skład komisji i regulamin pracy komisji przetargowej, w tym indywidualizacja odpowiedzialności członków.
 2. Wymagania dotyczące zachowania bezstronności i obiektywizmu przez członków komisji przetargowej – reguły składania oświadczenia w zakresie konfliktu interesów, „karalności” (treść, forma, termin).

II. Weryfikacja podmiotowa wykonawców

 1. Ocena spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia – na wybranych przykładach.
 2. Ocena prawidłowości przedstawionych oświadczeń „wstępnych”, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń – rodzaje, forma, oryginalne dokumenty elektroniczne, cyfrowe odwzorowania i ich poświadczanie za zgodność.
 3. Weryfikacja wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich.
 4. Weryfikacja wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (tzw. Konsorcjum).
 5. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń oraz do uzupełnienia lub wyjaśnienia – treść, termin, forma, aktualność tych środków.

 III. Badanie i ocena ofert

 1. Ocena ofert, w tym pod kątem prawidłowości podpisu elektronicznego.
 2. Badanie oferty pod względem rażąco niskiej ceny.
 3. Odrzucenie oferty – przesłanki, kiedy należy zawiadomić o odrzuceniu, treść zawiadomienia o odrzuceniu.
 4. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie o tym.

IV. Sporządzenie dokumentacji postępowania

 1. Jak wypełnić protokół w nowym trybie podstawowym w procedurze krajowej, a jak w przetargu niegraniczonym według wzorów protokołów – analiza wybranych pozycji.
 2. Załączniki do protokołu postępowania.
 3. Reguły przechowywania protokołu, w tym obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu dokumentów.
 4. Reguły udostępniania dokumentacji wykonawcom.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 17 kwietnia 2023 r., w godzinach 9.00-15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Prawo zamówień publicznych w pracach komisji przetargowej – reguły działania i odpowiedzialności członków komisji, weryfikacja podmiotowa wykonawców, badanie i ocena ofert oraz sporządzanie dokumentacji postępowania

Miejsce i data:

Szkolenie online, 17 kwietnia 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.