Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 

1. Kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną – test pomocy publicznej

 • Pojęcie działalności o charakterze gospodarczym/przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w prawie wspólnotowym
 • Przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych)
 • Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia)
 • Przesłanka selektywności wsparcia
 • Przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową
 • Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice
 • Tryby udzielania pomocy publicznej

2. Ulgi w spłacie zobowiązań:

 • Ulga w spłacie zobowiązań nie stanowiąca pomocy
 • Ulga w spłacie zobowiązań stanowiąca pomoc publiczną
 • Procedury związanie z udzielaniem pomocy

3. Ekwiwalent dotacji brutto w kontekście rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • Odraczanie terminu płatności zaległości
 • Rozkładanie zaległości na raty
 • Umorzenie zaległości

4. Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

 • Przeznaczenie pomocy de minimis
 • Koszty kwalifikowane
 • Limity pomocy de minimis.
 • Pojęcie jednego przedsiębiorstwa oraz konsekwencje z tym związane
 • Konieczność uwzględnienia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis, którą podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz konieczność pomniejszenia wartości w ciągu dwóch poprzedzających go lat; środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych

 

 

Szkolenie poprowadzi: Maciej Zasłona

Absolwent ekonomii oraz politologii, praktyk w zakresie pomocy publicznej (w tym oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw) z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. oraz okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Współautor opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”. Prowadzący szkolenia (ponad 300 dni szkoleniowych) z zakresu pomocy publicznej w ramach PO KL, POWER, RPO, PO, IG dla urzędów marszałkowskich i jednostek podległych oraz wojewódzkich urzędów pracy (RPO w ramach EFRR i EFS).  Autor ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej w komponencie regionalnym PO KL przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz współautor ekspertyz z zakresu elementów pomocy publicznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, przygotowanych na zlecenie Urzędów Marszałkowskich województwa dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego.
Autor ekspertyzy pt. „Przygotowanie systemu wdrażania PO Innowacyjna Gospodarka”.

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24 marca 2021 r., w godzinach 9.00-15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 16 marca 2021.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Udzielanie pomocy publicznej w kontekście ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych

Miejsce i data:

Warszawa, 09 grudnia 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.