Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

UWAGA: zmiana terminu szkolenia!

Cel szkolenia: 

Przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie służyć ma udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. tego jakie działania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jakie skutki w praktyce odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów wywołuje wprowadzenie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej? Jakie błędy w udzielaniu zamówień publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaną omówione w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo i praktykę. Metodyka szkolenia przewiduje możliwość aktywnego udziału uczestników, zadawania pytań i rozstrzygania przypadków z praktyki.

Program szkolenia: 

1. Wprowadzenie:

 • Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne,
 • Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

 • Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 4. Delikty dyscypliny w zakresie gromadzenia środków publicznych:

 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności,
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności,
 • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg nowych przepisów,
 • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności.

 5. Delikty w zakresie zobowiązań i wydatków:

 • Zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważniania,
 • Dokonanie wydatku bez upoważnienia,
 • Niewykonanie zobowiązania.

 6. Delikty w zakresie zamówień publicznych:

 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości,
 • Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
 • Określenie kryteriów oceny ofert,
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego,
 • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne.

 7. Delikty w zakresie kontroli zarządczej:

 • Odpowiedzialność za uszczuplenie wpływów,
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe zaciągnięcie zobowiązania,
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe dokonanie wydatków,
 • Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w zamówieniach publicznych,
 • Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w gospodarowania środkami unijnymi.

8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 9. Kontratypy, wyłączenia bezprawności i winy:

 • Wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie,
 • Kwota minimalna,
 • Znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych.

 10. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansowej.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Wybrane publikacje książkowe: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej od 130 000 zł. Część 1 i 2 (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2021), Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Część : Wzory regulaminów, procedur i dokumentów (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2017), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych (Presshouse Izabela Wierzbicka, Warszawa 2012), Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (ODDK, Gdańsk, wyd. III 2012), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011), Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory i przykłady (Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011), Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (ODDK, Gdańsk wyd.  III 2010), Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych (ODDK, Gdańsk), Zamówienia publiczne do 14 tys. Euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność (Orlina, Poznań 2009).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 20 listopada 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.0.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 15 listopada 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - ZMIANA TERMINU

Miejsce i data:

Szkolenie online, 20 listopada 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.